Instrukcja wydawnicza dla źródeł historycznych od XVI w. do poł. XIX w.

Author: Kazimierz Lepszy
Subject: Instrukcja Lepszego
Opublikowane: Warszawa 1953
Keywords: źródła historyczne, edycja, wydawanie, Instrukcja Lepszego
Date: 13 wrz 2006

Spis treści

Przedmowa

Od czasu, gdy Wincenty Zakrzewski zreferował w Komisji Historycznej Akademii Umiejętności zagadnienie: Jak należałoby wydawać zbiory listów i aktów historycznych z w. XVI lub późniejszych (Rozprawy Wydziału Historyczno-Filozoficznego Akademii Umiejętności VII 1877, s. I-XXX), wskazania jego, oparte na wzorach zagranicznych i krajowych, były prawidłem dla jego uczniów, a oddziaływały też na praktykę edytorską w całej Polsce, choć dotyczyły jedynie pewnej części źródeł i chociaż sam mistrz uznawał je za tymczasowe. W Polsce, jak i gdzie indziej, umiejętność wydawnicza doskonaliła się dopiero przez doświadczenie. Zdarzało się, że wybitny uczony przystępując do ogłaszania tekstów sam formułował i wykładał swoje prawidła postępowania. Tak uczynił Oswald Balzer we wstępie do III tomu Corpus iuris Polonici (Kraków 1906). Podobnie Jan Łoś w przedmowie do Marcina Kromera Rozmowy dworzanina z mnichem 1551-1554 (Biblioteka Pisarzów Polskich nr 70, Kraków 1915) wypowiedział się o tym, jak należy modernizować staropolszczyznę. To znowuż Józef Siemieński przygotowując III tom Archiwum Jana Zamoyskiego (Warszawa 1913) dochodził do ogólnych reguł, które następnie zalecał kolegom w pracy pt. Symbolika wydawnicza, projekt ujednostajnienia (Roczniki Komisji Historycznej Tow. Naukowego Warszawskiego t. I, z. 1A, Warszawa 1927).

Mimo niewątpliwego postępu techniki wydawnictw źródeł nowożytnych zaznaczała się na typ polu nadal duża róźnolitość i dowolność, której rezultatem było nieskoordynowanie i niewyrównanie poziomu edytorskiego. Obok wydawnictw pod względem techniki wydawniczej wzorowych ukazywały się prace mierne, nie zadowalające dzisiejszego badacza. Trudność wypracowania ogólnej instrukcji wydawniczej dla źródeł nowożytnych wynikała przede wszystkim stąd, że musi ona służyć zarówno instytucjom i wytrawnym uczonym, jak wydawcom początkującym i nawet kopistom, musi być pomocna nie tylko dla wydawnictw ściśle erudycyjnych, ale i dla popularyzacji wiedzy.

Posunęło nieco sprawę naprzód opracowanie w roku 1925 Instrukcji wydawniczej dla średniowiecznych źródeł historycznych (Archiwum Komisji Historycznej PAU ser. 2 t. II, odbitka Kraków 1925), ale zagadnienia wydawania źródeł od XVI do połowy XIX w. rozwiązać nie mogło. Bo wszak źródła do wczesnego feudalizmu i ich odtworzenie wymagają stosowania innej miary dokładności i ścisłości, inne są potrzeby badacza źródeł wczesnofeudalnych, a inne późnofeudalnych. Toteż stawiająca wysokie wymogi wydawcy omawiana instrukcja, stosowana względnie adaptowana przy edycjach historycznych od XVI do połowy XIX w., stwarzała dalsze trudności, a nawet odstraszała mniej biegłych badaczy od podejmowania trudu wydawniczego.

Gdy więc po olbrzymich stratach, poniesionych w toku drugiej wojny światowej przez nasze archiwa, koniecznym wydało się wzmożenie tempa wydawania i odpowiadającego naukowym wymogom kopiowania źródeł historycznych, gdy przebudowa naszej znajomości dziejów wymaga odtworzenia drukiem wielu pomników źródłowych, okazało się rzeczą nieodzowną dokonanie rewizji i rozwinięcie wskazań Zakrzewskiego oraz skodyfikowanie przepisów, koniecznych przy odtwarzaniu źródeł od XVI do połowy XIX wieku.

Zachętę do tej pracy stanowił wysoki poziom prac nad wydawnictwami publikowanymi w Związku Radzieckim przez Instytut Historii Akademii Nauk ZSRR. Wydawnictw takie, jak np. Akty Chozjajstwa bojaryna B.I. Morozowa pod redakcję prof. A.I. Jakowlewa lub Tamożennye knigi Moskowskogo Gosudarstwa XVII w., t. I-III, również pod redakcją prof. A.I. Jakowlewa, stanowią wzór publikacji źródeł z okresu późnofeudalnego.

Pierwsze plany i pomysły opracowania odrębnej instrukcji wydawniczej do źródeł od XVI do połowy XIX w. zrodziły się w r. 1946 w środowiskach krakowskim i warszawskim. Komisja Historyczna TNW przygotowała Instrukcję wydawniczą dla nowożytnych źródeł dziejowych i ogłosiła ją w opracowaniu Jan Glinki (Rocznik Komisji Historycznej TNW t. II, z. 1, Warszawa 1949).

Równocześnie Komisja Historyczna PAU opracowała swój projekt (według propozycji Władysława Konopczyńskiego i Edwarda Kuntzego). W dniach 3 i 4 listopada 1949 r. zebrała się w Krakowie na zaproszenie Komisji Historycznej PAU podkomisja, w skład której weszli delegaci środowisk wydawniczych oraz reprezentanci władz archiwalnych, a mianowicie przewodniczący Edward Kuntze, dyrektor wydawnictw Komisji Historycznej PAU, wiceprzewodniczący Janusz Woliński (Warszawa), wiceprzewodniczący Henryk Mościcki (Kraków), sekretarz Kazimierz Lepszy (Kraków), referent generalny Władysław Czapliński (Wrocław) oraz członkowie: Henryk Barycz (Kraków), Włodzimierz Dzwonkowski (Łódź), Rafał Gerber (Warszawa), Aleksander Gieysztor (Warszawa), Jan Glinka (Warszawa), Wojciech Hejnosz (Toruń), Kazimierz Kaczmarczyk (Poznań), Władysław Konopczyński (Kraków), Tadeusz Manteuffel (Warszawa), Władysław Pociecha (Kraków), Adam Stebelski (Warszawa), Adam Wolff (Warszawa).

Po uzgodnieniu i przedyskutowaniu obu wspomnianych projektów oraz nadesłanych wielu uwag i poprawek, po wysłuchaniu opinii rzeczoznawcy dla strap transkrypcji tekstów staropolskich prof. Witolda Taszyckiego (Kraków) - podkomisja uchwaliła Instrukcję wydawniczą dla źródeł historycznych od XVI do połowy XIX w., którą następnie zatwierdziła Komisja Historyczna PAU na swym zebraniu plenarnym w dniu 5 listopada 1949 r. Tak więc niniejsza instrukcja, po nadaniu jej ostatecznej formy redakcyjnej i stylistycznej przez podkomisję ściślejszą, po zaopatrzeniu jej w objaśnienia i przykłady ilustrujące, stanowi wspólne dzieło nie tylko historyków krakowskich i warszawskich, ale także wydawców wielu innych ośrodków naukowych, którzy wnieśli sporo cennych spostrzeżeń i uzupełnień. Zasady unowocześnienia źródeł pod względem transkrypcji ustalili prof. Witold Taszycki (Kraków) i prof. Witold Doroszewski (Warszawa).

Instrukcja stara się godzić systematyczność z przejrzystością. Po wstępnych uwagach orientacyjnych część pierwsza zajmuje się podstawą wydania, poszczególne rozdziały wskazują formę, w jakiej owa podstawa ma być udostępniona czytelnikom; druga część dotyczy właściwej redakcji wydawnictwa. Ogólną systematykę instrukcji ujawniają tytuły i podtytuły części, rozdziałów i podrozdziałów. Dla ułatwienia przytaczani i zestawiania przepisów wprowadzona została numeracja ciągła artykułów. Zasady transkrypcji poszczególnych głosek, używania wielkich liter tudzież łącznego lub rozłącznego pisania wyrazów zostały wydzielone w osobny załącznik A, szczególnie ważny dla kopistów.

W załączniku B znajdzie czytelnik konkretne przykłady ilustrujące stosowanie zasad niniejszej instrukcji. Nie chcąc ich mnożyć, redakcja zaopatrzyła instrukcję w przypisy, z których jedne stanowią komentarz do zasad obowiązujący, inne je rozwijają lub objaśniają, podają zastrzeżenia lub przestrogi, jeszcze inne, najliczniejsze, odsyłają do nowoczesnych publikacji łatwo dostępnych w bibliotekach i czytelniach.

Instrukcja niniejsza służy wydawaniu dokumentów, aktów względnie ksiąg aktowych czy zbiorów jednorodnych aktów lub źródeł narracyjnych. Natomiast nie rozwiązuje problemów wydawniczych źródeł masowych, wymagających edycji tabelarycznych i statystycznych. Stąd dla niektórych kategorii źródeł wydawcy winni, przystępując do ich wydawania, podać w przedmowie zasady wydawnicze, jakich się trzymają; ponadto nasuwa się pilna potrzeba opracowania instrukcji specjalnej, która wskaże dalsze sposoby edycji źródeł do stosunków społeczno-gospodarczych. Podobnie koniecznym jest przygotowanie zasad modernizacji teksów rosyjskich, niemieckich, francuskich itp.

Wydawnictwo Zakładu im. Ossolińskich, doceniając potrzebę wydania instrukcji wydawniczej dla nowożytnych źródeł historycznych, postanowiło po porozumieniu się z Instytutem Historii PAN ogłosić drukiem opracowany z ramienia Komisji Historycznej PAU projekt Instrukcji wydawniczej dla źródeł historycznych od XVI do połowy XIX w., mimo iż nie wskazuje on metody wydawania wielu rodzajów źródeł historycznych, a zwłaszcza gospodarczych. Można wszakże żywić nadzieję, że Instrukcja ułatwi w pewnej mierze prace przy wydawaniu nowożytnych źródeł historycznych.

Kazimierz Lepszy

Uwagi

Wstępne

1

Źródła historyczne utrwala się i rozpowszechnia drogą bezpośredniego odtwarzania tekstu lub w odpowiednim opracowaniu. Odtwarza się źródła w postaci podobizny (facsimile) lub drukiem. Odpowiednie opracowanie polega na regestowaniu, ekscerptowaniu i innych sposobach.

2

Źródła historyczne ogłasza się bądź w zbiorach samoistnych, bądź jako załączniki do prac konstrukcyjnych. Instrukcja niniejsza obowiązuje wydawców samoistnych zbiorów źródeł oraz dokumentów ogłaszanych w całości. Poszczególne jej przepisy ważne są też dla wydawców fragmentów tekstów źródłowych ogłaszanych w przypisach.

Przepisy ważne dla wydawców fragmentów tekstów źródłowych zawierają zwłaszcza artykuły: 16, 17, 18, 21, 30, 34, 43, 44, 46, 51, 52, 54, 72 oraz cały załącznik A.

3

W szczególnych wypadkach wydawca może odstąpić od zasad niniejszej instrukcji i stosować konsekwentnie zasady własne. W tym wypadku powinien w przedmowie przedstawić i uzasadnić wprowadzone zmiany.

4

O ile wydawca zmienia formę literacką przekazu, powinien to wyraźnie zaznaczyć.

5

Właściwy zrąb wydawnictwa powinny tworzyć materiały stanowiące określoną całość w komplecie lub w wyborze, a więc odnoszące się do jakiegoś typu źródeł, jakiejś dziedziny, okresu historycznego, zagadnienia, faktu, osoby, miejscowości itp., lub obejmujące jakiś zespół archiwalny, ewentualnie jego część.

6

Obok tego mogą wejść do wydawnictwa materiały, które bezpośrednio nie należą do właściwego zrębu wydawnictwa, służą jednak do jego uzupełnienia. Materiały uzupełniające mogą być wydane w całości, w regestach lub w ekscerptach. Pierwsze umieszcza się raczej na końcu wydawnictwa w oddzielnym dodatku, pozostałe drukuje się w przypisach rzeczowych do odnośnej części wydawnictwa.

Przy włączaniu do wydawnictwa materiałów uzupełniających należy zważać, aby przez ich wydanie nie naruszać pewnych całości, które mogą być z czasem wydane. Dlatego też należy ograniczać się do umieszczania w dodatkach tylko materiałów rzeczywiście koniecznych do uzupełnienia wydawnictwa, a w przypisach podawać tylko krótkie regesty lub ekscerpty.

7

Wybór sposobu publikacji, w całości, w regestach czy ekscerptach, zależy od ilości i ważności materiału. Ten sposób wydania nie musi być w całym wydawnictwie jednolity. Obok części drukowanych w całości mogą być materiały podane w regestach lub ekscerptach. Podobnie w poszczególnych pozycjach ważne partie mogą być drukowane w całości, mniej ważne regestowane lub ekscerptowane.

Materiały źródłowe do dziejów osadnictwa G. Orawy, wyd. Wł. Semkowicz, II 1-85.

8

Akta, listy i inne materiały nienarracyjne należy szeregować w porządku chronologicznym, można jednak w razie potrzeby tworzyć pewne grupy ściśle związane treściowo, które z kolei układa się w porządku chronologicznym.

Szeregowanie chronologiczne: Materiały do historii m. Biecza, wyd. Fr. Bujak; Korespondencja Jana Śniadeckiego, wyd. L. Kamykowski, I.

Szeregowanie treściowe: w niektórych wydawnictwach diariuszy sejmowych, laudów sejmikowych, traktatów międzynarodowych podstawą kolejności bywa porządek chronologiczny faktów, a nie aktów, może się więc zdarzyć, że uniwersał, protestacja, ratyfikacja, akces, choć noszą datę wcześniejszą, względnie późniejszą, dołączone będą do głównego aktu.

Część pierwsza - Podstawa wydania

Rozdział I: Tekst i odmianki tekstowe

9

Podstawą wydania jest rękopis (autograf, oryginał, koncept, minuta, kopia współczesna, późniejsza) lub druk.

10

Jeśli obok oryginału zachował się koncept, minuta lub czystopis poprawiony, zamieniony w minutę, należy wziąć za podstawę wydania poprawiony tekst oryginału, podając w przypisach tekstowych istotne odmianki pierwotnego tekstu. Miejsca konceptu lub minuty znacznie odbiegające od oryginału należy drukować równolegle w kolumnach obok siebie (pagina fracta).

Ważniejsze dopiski, uwagi, rezolucje, wskazówki do odpowiedzi, pytajniki, wykrzykniki itp. dopisywane przez odbiorców lub ich kancelarie na oryginałach należy w wydawnictwie uwzględnić.

Takież dopiski robione na kopiach można również uwzględnić, jeżeli są charakterystyczne, a zwłaszcza jeżeli wiadomo, w czyim posiadaniu były te kopie lub kto je mógł czytać.

Liczne przykłady, niektóre z podobiznami brulionów, w Korespondencji Lubeckiego, wyd. St. Smolka.

C.P. Brzostowski, negocjator traktatu z Rosją 1656-1678, na swoim odpisie traktatu polanowsko-moskiewskiego 1634-1635 (rpis Bibl. Czart.) wpisał tytuły poszczególnych artykułów na marginesach; ich miejsce w publikacji będzie w przypisach, a nie w tekście (por. art. 53).

11

Gdy dochowały się dwa (lub więcej) egzemplarze tego samego oryginału, z których jeden przyjęto za podstawę wydania, należy wybór uzasadnić, warianty zaś pozostałych egzemplarzy podać w przypisach tekstowych. Dłuższe części tekstów odbiegających od siebie drukuje się w kolumnach obok siebie.

12

Jeśli za podstawę wydania służy oryginał, z reguły nie należy uwzględniać odmian, tekstowych jego kopii rękopiśmiennych czy drukowanych. Wydawca może jednak podać, że kopie istnieją, ewentualnie wskazać ważniejsze. Istotnie ważne odmianki tekstu zaczerpnięte z kopij należy podawać w wypadku, gdy chodzi:

 1. o kopie, a zwłaszcza transumpty przywilejów, specjalnie nadawczych,

 2. o kopie źródeł o znaczeniu prawno-publicznym (np. statuty i instrukcje) oraz teksty tychże mające charakter urzędowy,

 3. o kopie współczesne lub teksty współcześnie ogłoszone drukiem, różniące się znacznie od oryginału, tak że zachodzi podejrzenie, że zmiany te zostały świadomie wprowadzone,

nadto w innych szczególnych wypadkach. Należy wówczas istotnie ważne odmianki tekstu podać w przypisach tekstowych.

Tej zasady trzymał się O. Balzer w wydawnictwie Corpus iuris Polon..

13

Gdy się odtwarza tekst na podstawie dwóch lub więcej kopii, należy podać jedynie ważniejsze odmianki innych kopii w przypisach tekstowych, pomijając odmianki kopii późniejszych, dalszych od oryginału, chyba że przemawiają za tym specjalne względy (np. przy tekstach prawnych).

Polskie ustawy i artykuły wojskowe, wyd. St. Kutrzeba, nr 30.

14

Mając kilka różniących się istotnie między sobą redakcyj tego samego tekstu dochowanego jedynie w kopiach, należy je drukować w kolumnach obok siebie w całości lub w części.

Tak należałoby wydać np. dwa teksty konfederacji warszawskiej z r. 1573.

Metody tej nie należy mieszać z postępowaniem, jakie stosowali wydawcy diariuszy sejmowych 1585 (A. Czuczyński) i 1746-1758 (Wł. Konopczyński): brali oni za podstawę tekst najszczególniejszy i dawali poniżej fragmenty innych diariuszy, uzupełniające ową podstawę albo od niej odbiegające.

15

Teksty drukowane w nowszych czasach bez dokładnego oznaczenia podstawy wydania, a wykazujące różnice treściowe ze znanym wydawcy przekazem rękopiśmiennym nasuwają przypuszczenie, że zostały wydane na podstawie innego przekazu nieznanego wydawcy i w takim razie należy z nimi postąpić jak z kopiami rękopiśmiennymi.

A.M. Skałkowski, zestawiając dwa teksty autentycznego pamiętnika Józefa Wybickiego Życie moje, uwzględnia także odrębności oryginału Raczyńskiego.

16

Jeżeli przekaz zachował się tylko w przekładzie, należy go przyjąć za podstawę wydania, natomiast przekładów zasadniczo nie uwzględnia się, o ile istnieje przekaz w oryginalnym języku, choćby tylko w kopii. Gdy jednak w porównaniu z zachowaną kopią przekład wykazuje różnice znaczniejsze, robiące wrażenie celowych zmian, należy go uwzględniać, a różnice zaznaczyć i podać w przypisach tekstowych; można tu też zastosować pagina fracta.

Wł. Konopczyński w przypisach do I tomu Polski w dobie wojny siedmioletniej podaje ułamki korespondencji familijnej Czartoryskich, jakie znalazł w Archiwum Drezdeńskim w dziale interceptów: wszystkie w wersji francuskiej jaką "czarny gabinet" sporządził dla Brühla z nie istniejących już dziś oryginałów.

List Stanisława Augusta do regenta Karola Sudermańskiego z 13 VIII 1794 (Konopczyński Wł., Polska a Szwecja, 369-370), pierwotnie francuski wypadło tłumaczyć na polski z szwedzkiego przekładu.

Przykład na pagina fracta: Prawa, przywileje, statuty, i lauda księstw oświęc. i zator., wyd. St. Kutrzeba.

17

Jeżeli tekst jest szyfrowany, należy go odszyfrować. Jeżeli obok szyfru zachowało się odszyfrowanie, staje się ono podstawą wydania. W razie znalezienia klucza szyfrowego wskazane jest sprawdzenie wierności odszyfrowania, a ewentualne błędy, o ile mają znaczenie dla treści, należy podać w przypisach tekstowych.

18

Tekstów szyfrowanych w całości cyframi lub literami, do których nie ma rozwiązania ani klucza, zasadniczo nie należy drukować. Natomiast drukuje się teksty tylko częściowo szyfrowane, chociaż nie odszyfrowane, jeżeli szyfry zastępują pojedyncze wyrazy lub krótkie zdania, a reszta treści zasługuje na uwzględnienie.

Jeżeli wydawca na podstawie dokładnej znajomości faktów domyśla się z pewnością treści szyfru, powinien podać ją w przypisach rzeczowych.

(17, 18)

W nowszych wydawnictwach polskich brak poprawnych pełnych przykładów na te prawidła. Por. np. Archiwum J. Zamoyskiego, wyd. K. Lepszy, IV 203-5; Polska działalność dyplomatyczna w 1863-1864 r., wyd A. Lewak, I 172.

19

Pisma i dokumenty podrobione (falsyfikaty) drukuje się, o ile odegrały one pewną rolę społeczno-gospodarczą, prawną lub polityczną itp.

20

Jeżeli zachował się przekaz rękopiśmienny, a obok niego druk wydany współcześnie lub później i jeżeli ten druk jest błędny, niedbały, czy też trudno dostępny, należy wydać przekaz z rękopisu, zaznaczając ewentualnie, że druk był wadliwy.

Rozdział II: Przygotowanie tekstu źródłowego do druku

A. Zasady ogólne

21

Tekst drukowany winien odtwarzać każdy wyraz w jego dawnym brzmieniu za pomocą dzisiejszych znaków pisarskich. W przeciwieństwie zatem do wydawnictw materiałów średniowiecznych, nie ma tu potrzeby starać się o literalne odtworzenie przekazu. Jedynie w tekstach z pierwszej połowy w. XVI i tylko wtedy, jeżeli wydawca uzna to za wskazane ze względu na znaczenie przekazu, można tekst odtworzyć według zasad przyjętych dla średniowiecznych wydawnictw historycznych. To samo dotyczy w całkiem wyjątkowych wypadkach także źródeł z późniejszych wieków, jeżeli ze szczególnych powodów wydawca uzna za potrzebne ich drobiazgowe odtworzenie w druku.

Z podstawy wydania sporządza się odpis (kopię wydawniczą), który służy za podstawę druku. Przy sporządzaniu kopii wydawniczej należy pamiętać o następujących wskazówkach:

Jak bardzo utrudnia korzystania ze źródła tekst nie zmodernizowany, o tym przekonać czytając Dzienniki sejmów 1555 i 1558 r., wydane przez T. Lubomirskiego, lub Źródłopisma do dziejów unii, wydane przez A.T. Działyńskiego.

22

Przy modernizacji tekstów polskich należy trzymać się przepisów podanych w załączniku A. W wyjątkowych wypadkach może wydawca stosować własny system modernizacji, musi jednak w przedmowie uzasadnić, z jakich powodów go wprowadza. W każdym razie modernizacja winna być prowadzona w całym wydawnictwie konsekwentnie według jednolitej zasady.

23

W języku łacińskim stosuje się pisownię wprowadzoną w okresie humanizmu. W innych językach nowożytnych należy wzorować się przy modernizacji na najnowszych wydawnictwach historycznych w danym języku. W razie wątpliwości wydawca winien oddać tekst do przejrzenia językoznawcom.

B. Uproszczenia

24

Opuszczenia. Wszystkie nieistotne części przekazu należy opuszczać. Należą tutaj z reguły:

 1. Początkowe i końcowe formuły grzecznościowe oraz podpisy w listach, o ile nie są one charakterystyczne dla wzajemnego stosunku korespondentów.

 2. W dokumentach arengi, tytuły osób wystawiających dokument i osób, dla których dokument zostaje wystawiony, o ile nie mają one w danych okolicznościach wagi politycznej lub prawnej.

 3. W korespondencji, w dokumentach, w tekstach narracyjnych można opuszczać całe ustępy, które czy to w tym samym wydawnictwie, czy też w jakimś innym łatwo dostępnym są wydrukowane.

Powyższe opuszczenia należy omówić w przypisach tekstowych.

Opuszczenia występujące w tekście zaznacza się pięcioma kropkami (normalnie trzy kropki zachowuje się dla oddania takichże znaków pisarskich występujących w źródłach nowoczesnych). Skrócenia w tytulaturze zaznacza się przez etc. drukowane kursywą.

Opuszczenia wydawcy zaznacza się przez dwie kreski --

Alberti Bolognetti epistolae et acta, wyd. E. Kuntze, III z. 1, s.  9, 73; Archiwum J. Zamoyskiego, wyd. J. Siemieński, III 210, 223.

25

W wydawnictwach zawierających dokumenty do czasów nowożytnych można bądź to ze względu na wielką ilość źródeł, bądź też w celu uwypuklenia głównego problemu będącego tematem wydawnictwa stosować w większej ilości ekscerpty i streszczenia (regesty), o czym należy uprzedzić czytelnika w przedmowie.

Jeżeli wydawca tekst streszcza (regestuje), winien podać streszczenie kursywą.

26

Skrócenia pisma należy rozwiązywać zachowując jednak lub wprowadzając skrócenia:

 1. terminów technicznych w zakresie czasu, miar, wag i pieniędzy w formach używanych ówcześnie,

 2. konwencjonalne, jak etc. (et cetera), mp. (manu propria),

 3. wyrazów służących do oznaczenia dostojeństwa lub tytułu; te ostatnie skraca się przez ściągnięcie (kontrakcję): Maiestas=Mtas, obcięcie (suspensję): Fidelitas=Fid., lub za pomocą siglów, tj. pojedynczych pierwszych liter wyrazów: Jego Królewska Mość=J.K.M.

Kropki kładzie się tylko po skróceniu przez obcięcie i po siglach.

Powyższe zasady skróceń stosuje się przy wydawaniu tekstów we wszystkich językach (nie tylko polskim i łacińskim), jeżeli jednak w wydawanym tekście obcojęzycznym napotka się konwencjonalny skrót mało na gruncie polskim znany, należy go rozwiązać, gdy występuje po raz pierwszy.

27

Przy wyrazach skróconych przez ściągnięcie (kontrakcję) należy podać w razie ich odmiany (tj. w przypadkach poza mianownikiem) odpowiednią końcówkę. Jeżeli kilka wyrazów składa się na tytuł podany nie w mianowniku, wystarczy dać końcówkę w jednym z tych wyrazów, najlepiej przy rzeczowniku.

W tytułach składających się z kilku wyrazów jedne z nich mogą być skrócone przez sigle, inne przez obcięcie lub ściągnięcie. Przy często powtarzających się tytułach, zwłaszcza w korespondencji, wskazane jest używanie siglów. Jeżeliby jednak przy tytułach podanych w siglach powstała wątpliwość, w którym przypadku jest mowa o danej osobie należy użyć skrótu przez ściągnięcie, aby móc podać właściwe zakończenie przypadku.

Np. hetmana w.k., bpa wileńskiego, W.M.M. Pana itp. Jeśli w tekście występuje już forma skrócona tytulatury WMM Pana, należy ją zachować.

28

Imiona własne, nazwiska, nazwy miejscowości podane w przekazie źródłowym tylko przez początkowe litery należy w razie całkowitej pewności uzupełnić w tekście, zamieszczając uzupełnioną część antykwą w nawiasie prostokątnym. Jeśliby jednak wydawca miał w tym względzie jakąkolwiek wątpliwość, pozostawi w tekście tę literę początkową, a przypuszczalne rozwiązanie poda w przypisie tekstowym.

29

Imiona własne, nazwiska, tytuły, nazwy miejscowości podane w przekazie źródłowym w formie kryptonimu, pseudonimu czy też w szyfrze należy podać bez odmiany, a bezpośrednio potem rozwiązanie antykwą w nawiasie prostokątnym. W razie wątpliwości rozwiązanie podaje się ze znakiem zapytania w przypisie tekstowym.

30

Gdyby rozwiązanie skróconego wyrazu sprawiało wydawcom trudności lub budziło wątpliwości, należy w tekście podać domniemaną lekcję, w przypisie zaś tekstowym formę skrócenia wiernie odtworzyć, zaznaczając przy tym inne możliwe rozwiązania (por. art. 4448).

31

Pisownię skróconych wyrazów polskich, które się rozwiązuje, należy modernizować według zasad podanych w załączniku A (Odtworzenie polskiego tekstu źródłowego w druku).

32

Jeśli kopia dokumentu opuszcza dla skrócenia niektóre części tekstu, np. formuły lub świadków, albo wręcz rozdziały tekstu, odsyłając słowami "ut supra" do innego dokumentu, należy tekst na podstawie tego dokumentu odtworzyć, względnie doń skierować, jeśli był już w tymże wydawnictwie drukowany. W pierwszym wypadku słowa "ut supra" należy podać z objaśnieniem w przypisie tekstowym, w drugim zaś pozostawić w tekście, w żadnym wypadku nie powinny być pominięte.

C. Daty

33

Daty podawane w tekście wedle kalendarza rzymskiego, kościelnego, mahometańskiego, juliańskiego, republikańskiego lub innych należy podać w formie zgodnej z brzmieniem przekazu, a obok antykwą w nawiasie prostokątnym cyframi dzień, miesiąc i w razie potrzeby rok według dzisiejszej rachuby czasu, przy czym miesiąc podaje się cyfrą rzymską. Po cyfrach dziennej i miesięcznej nie daje się kropek.

D. Interpunkcja

34

Interpunkcja ma być z pominięciem dawnej zmodernizowana, tak jednak, aby myśl pisarza nie została zmieniona i aby sens tekstu nie budził wątpliwości. W razach wątpliwych należy zaznaczyć w przypisie tekstowym występujący w przekazie charakter interpunkcji (por. też art. 49).

Tytułu urzędowego stojącego bezpośrednio po imieniu lub nazwisku nie oddziela się przecinkiem.

Znakiem zapytania, wykrzyknikiem, cudzysłowem, o ile ich nie ma w przekazie źródłowym, należy szafować bardzo ostrożnie, szczególnie dla tekstów z w. XVI. Jeżeli w tekście źródła występuje zacytowane dosłownie obce zdanie, należy je zamieścić w cudzysłowie.

Do oddania nawiasów podstawy wydania służą nawiasy okrągłe.

W tekstach polskich, łacińskich, niemieckich, rosyjskich należy trzymać się wskazówek podanych w Pisowni polskiej (Kraków, PAU 1936, s. 54-78) w rozdziale zatytułowanym Interpunkcja. W innych językach, np. francuskim, włoskim, należy zachować interpunkcję właściwą dla danego języka.

E. Cyfry

35

Cyfry rzymskie (duże i małe), arabskie, słowami wyrażone lub w połączeniu dwa, a nawet trzy powyższe systemy należy oddawać w druku cyframi arabskimi. Wyjątek stanowi numeracja panujących, którą oddaje się cyframi rzymskimi.

Tylko w razie wątpliwości co do poprawnego odczytania cyfr należy je podać w przypisie tekstowym tak, jak są podane w przekazie.

Wyjątkowo należy numerację panujących podawać wyrazami, jeżeli w przekazie ma ona brzmienie niezwykłe, np. August Wtóry, Friedrich der Andere.

Rozdział III: Postać zewnętrzna i strona graficzna tekstu

36

 1. Wprowadzenie odstępów (alineację) zostawia się uznaniu wydawcy, z wyłączeniem tekstów o charakterze prawnym. Wyjątkowo i w nich dopuszcza się zmianę alineacji, co powinno być zaznaczone ogólnie w przedmowie albo każdorazowo w przypisie tekstowym.

 2. Początek każdej nowej strony w tekstach dłuższych zaznacza się w razie potrzeby liczbą kolejną w nawiasach prostokątnych.

 3. Zmiana ręki i atramentu w oryginale przekazu winna być zaznaczona w razie potrzeby w przypisie tekstowym.

Jeżeli obok oryginalnego tekstu bez alineacji mamy inny współczesny przekład (np. traktatu polsko-tureckiego) z podziałem na ustępy lub z numeracją artykułów, to należy ów podział, względnie numerację odtworzyć, zaznaczając, że ich nie było w oryginale.

Zaznaczanie paginacji rękopisu jest ważne w tych wypadkach, jeżeli dane źródło było cytowane przez poprzedników z rękopisu z podaniem jego stronic.

Zmiana ręki np. w diariuszu Szczęsnego Czackiego (rpis Bibl. Czart. 1173) pozwala ustalić dokładnie czas powstania jego traktatu politycznego Myśli patriotyczne (rpis Bibl. PAN 320).

Rozdział IV: Aparat krytyczny do tekstu

A. Uwaga wstępna

37

Celem osiągnięcia jak największej przejrzystości w wydawnictwie wszystko, co pochodzi od wydawcy, a więc np. tytuły i daty w nagłówku, regesty itp., należy drukować kursywą, sam zaś tekst źródłowy antykwą. Odstąpienie od tego przepisu (nie obejmującego przedmowy, wstępu i skorowidzów) może być usprawiedliwione tylko technicznymi trudnościami drukarskimi.

Wprowadzenie innych odmian druku jest niepożądane.

B. Przypisy tekstowe

38

Szczegółowe uwagi krytyczne wydawcy, dotyczące postaci zewnętrznej i brzmienia tekstu źródłowego, należy podawać po przypisach tekstowych, umieszczonych bezpośrednio pod tekstem na tej samej stronie a drukowanych kursywą. Przytoczone w przypisach zdania czy wyrazy z tekstu źródłowego drukuje się antykwą.

Świętosława Orzelskiego Bezkrólewia ksiąg ośmioro, wyd. E. Kuntze.

39

Odsyłacze do tych przypisów (bez półnawiasów) mają być zaczerpnięte z małego alfabetu w składzie łacińskim, zaś po wyczerpaniu alfabetu należy go rozpocząć na nowo, poprzedzając litery nowego alfabetu literą a: aa, ab, ac itd., analogicznie w dalszym ciągu: ba, bb, bc itd. Jeżeli przypis odnosi się do większej ilości wyrazów, do całego zdania lub całego ustępu, oznacza się tą samą literą pierwszy i ostatni wyraz owego miejsca, i to w ten sposób, że daną literę kładzie się przed pierwszym wyrazem i po ostatnim, np. aSigismundus ..... confirmat a, w przypisie zaś podaje się: a-a.

W tekstach dłuższych alfabet rozpoczyna się na nowo z każdą stroną.

Więc nie aa, bb, cc, bo wówczas mogłoby zabraknąć znaków.

40

Przypisy tekstowe powinny być możliwie najzwięźlejsze. Przy odmiankach tekstowych należy poszczególne przekazy źródłowe oznaczać w skróceniach: or., kop., W razie uwzględnienia liczniejszych kopii wyróżnia się je numerami, siglami albo paru początkowymi literami nazwiska ich autora, miejsca przechowania lub ustalonej nazwy źródła.

Archiwum J. Zamoyskiego, wyd. K. Lepszy, IV 147-150.

41

Użyte przez wydawcę skrócenia ogólne, powtarzające się w całym wydawnictwie, należy zestawić w wykazie alfabetycznym na jego początku po przedmowie, zastosowane zaś w jednej tylko pozycji należy podać w objaśnieniach do niej przy wyliczaniu przekazów źródłowych.

Przykład skrótów różnych wyrazów (por. też art. 26) u E. Kuntzego po przedmowie do wydawnictwa Alberti Bolognetti epistolae et acta, II.

O. BalzerCorpus iuris Polon. III daje najpierw wykaz skrótów archiwów i bibliotek, potem także tych, które oznaczają ważniejsze kodeksy lub kompleksy aktów.

St. Kutrzeba, Akta sejmikowe województwa krak. I, zestawia łącznie nazwy zbiorów i ich skróty.

42

Językiem przypisów jest język ogólnej redakcji wydawnictwa.

C. Braki w tekście

43

Miejsce zniszczone, miejsce nieczytelne, opustkę umyślną i nieumyślną, skrócenie nieprawidłowe albo budzące wątpliwość uzupełnia się nie zmieniając kroju druku (antykwą) i zaznacza się ujęciem w nawiasy prostokątne z odsyłaczem wewnątrz nawiasu do przypisu informującego o rodzaju braku. Braki formalne w literach t, ł itp. poprawia się bez zaznaczenia.

44

Jeśli wydawca nie może uzupełnić miejsca zniszczonego, nieczytelnego lub opustki umyślnej i nieumyślnej, zaznacza je w nawiasach prostokątnych mniej więcej tylu kropkami, ilu liter brakuje.

Brak całego wyrazu, większej ilości słów lub całych wierszy zaznacza się nawiasami prostokątnymi bez kropek z odsyłaczem wewnątrz nawiasu. W przypisie tekstowym podaje się rodzaj braku oraz w przybliżeniu liczbą liter lub wierszy, jaka mogłaby się tam pomieścić.

Nie rozwiązane skrócenia należy podać bez zmian (por. także art. 3048).

Normalne trzy kropki ... bez nawiasu zachowuje się dla odtworzenia tego znaku użytego w samym źródle.

45

Zdanie nie dokończone w podstawie wydania zaznacza się brakiem kropki oraz objaśnia w przypisie tekstowym.

D. Błędy

46

Błędy gramatyczne pisarza, o ile nie zniekształcają tekstu i nie czynią go niezrozumiałym, należy pozostawić. Błędy ortograficzne natomiast i zwykłe omyłki (lapsus calami) należy poprawiać podając w wyjątkowych wypadkach lekcję przekazu źródłowego w przypisie tekstowym. Błędy powtarzające się ustawicznie należy poprawiać bez zaznaczenia w przypisie tekstowym, informując o nich w przedmowie do wydawnictwa przy charakterystyce przekazu.

Błąd, którego wydawca nie poprawia, lub wyraz odbiegający od dzisiejszej pisowni, przez wydawcę nie zmodernizowany, powinien być potwierdzony dla upewnienia czytelnika o zgodności tekstu wydanego z podstawą wydania.

Błąd w pojedynczym wyrazie potwierdza się skróconym "sic" kursywą w nawiasie prostokątnym [s]. Błąd logiczny, wadliwą budowę zdania złożonego z wyrazów poprawnych potwierdza się takimże "sic" podwójnym kursywą w nawiasie prostokątnym [ss].

Omyłki w tekście poprawia H. Barycz, Conclusiones Univ. Crac., 240, 453.

47

Jeżeli błąd dostrzeżono nie w podstawie wydania (oryginale, koncepcie, minucie, kopii współczesnej, późniejszej lub druku) z jakichkolwiek powodów przy kolacjonowaniu niedostępnej, lecz bezpośrednio w podstawie druku (kopii wydawniczej zrobionej na użytek badacza) - wówczas potwierdza się ów błąd wykrzyknikiem kursywą w nawiasie prostokątnym [!].

E. Lekcja wątpliwa

48

Jeśli rozwiązanie skrótu, uzupełnienie braku lub poprawienie błędu nie da się ustalić w brzmieniu jedynym i stanowczym, należy zachowując postawione wyżej zasady podać w tekście lekcję najbardziej prawdopodobną, a w przypisie tekstowym inne możliwe brzmienie (por. art. 3044). Dla zaznaczenia wątpliwości wydawca może użyć znaku zapytania kursywą w nawiasie prostokątnym [?].

Silnie skrócone części wyrazów, zwłaszcza końcówki łacińskich gerundiów i partycypiów, których forma budzi wątpliwości, rozwiązuje się antykwą w nawiasach prostokątnych.

Akta sejmikowe województwa krak., wyd. St. Kutrzeba, I 215 przyp. ł.

Zacytować można przykład: gerend[os] lub gerend[am], deficient[bus] lub deficient[es].

F. Niejasności przy modernizacji pisowni i interpunkcji

49

W szczególnie wątpliwych wypadkach należy zaznaczyć w przypisie tekstowym lub objaśnieniach wstępnych, że zmodernizowanie pisowni i interpunkcji usuwa niejasność bądź wieloznaczność podstawy wydania.

G. Korektury

50

Wszelkie poprawki w tekście oryginalnym dokonane ręką samego pisarza lub współczesnego korektora mają być wciągnięte w tekst drukowany, brzmienie zaś pierwotnego tekstu w ważnych wypadkach należy podać w przypisie tekstowym oraz wskazać, czyja ręka dokonała poprawek.

W tekstach wszakże opartych na kopiach należy podawać pierwotne brzmienie poprawionych miejsc tylko wówczas, jeśli sens ich odbiega znacznie od poprawek lub z innych względów ma jakiekolwiek znaczenie.

Liczne przykłady na poprawki w tekście oryginalnym znachodzimy w Archiwum J. Zamoyskiego, wyd. K. Lepszy, IV 289 i in.

51

Uzupełnienia i dopiski ponad wierszem, na marginesie lub na dołączonych kartach poczynione przez samego pisarza lub współczesnego korektora, o ile należą bezpośrednio do tekstu, winny być doń wciągnięte i w razie potrzeby objaśnione w przypisie tekstowym.

St. KutrzebaPolskich ustawach i artykułach wojskowych (s. 83) rozwiązywał ten problem odwrotnie, niż zaleca niniejsza instrukcja, podając uzupełnienia i dopiski poczynione na marginesie przez pisarza rękopisu, mimo iż dotyczą one bezpośrednio tekstu źródła, tylko w przypisie, zamiast w tekście. Natomiast zgodnie z zasadami naszej instrukcji postąpili St. Kutrzeba i Wł. SemkowiczAktach unii Polski z Litwą, np. 265 i 266.

52

Glosy i inne dopiski pochodzące od pisarza przekazu źródłowego, ale nie należące bezpośrednio do tekstu, nie będą wciągnięte w tekst drukowany, lecz podane w przypisach tekstowych.

Polska działalność dyplomatyczna w 1863-1864 r., wyd. A. Lewak, I 280.

53

Poprawki w tekście oraz dopiski nie pochodzące lub współczesnego korektora, bez względu na to, czy są współczesne, czy późniejsze, o ile dają coś realnego i godnego uwzględnienia, mają być pomieszczone w przypisach tekstowych z zaznaczeniem, o ile możności, czasu ich pochodzenia, tekst zaś ma być zachowany w pierwotnym brzmieniu.

Polskie ustawy i artykuły wojskowe, wyd. St. Kutrzeba, 84 przyp. b.

H. Interpolacje i zapożyczenia

54

Interpolacje zamieszcza się w nawiasach kątowych < > i objaśnia w przypisach tekstowych.

55

Jeżeli wydawca znajduje w tekście ustępy przejęte dosłownie z innych źródeł, to w przypisie tekstowym winien wskazać granice tych ustępów i źródło zapożyczenia.

Liczne przykłady na dosłowne przejątki u Joachima Bielskiego z Kroniki mieszczanina krakowskiego, wyd. H. Barycz, np. 67.

Część druga - Redakcja wydawnictwa

Uwagi ogólne

56

Skopiowany i objaśniony aparatem krytycznym tekst źródła należy zaopatrzyć odpowiednie:

 1. nagłówki,

 2. objaśnienia dotyczące przekazów i literatury wydawniczej źródła,

 3. przypisy rzeczowe,

 4. przedmowę, wstęp i skorowidze.

Forma redakcji i miejsce zamieszczenia tych elementów zależą od rodzaju źródła: inne są w wydawnictwach źródeł narracyjnych, inne w zbiorach akt i listów.

W redakcji wydawnictwa powinno się przestrzegać jak najdalej posuniętej jednolitości i konsekwencji. Cytując druki czy rękopisy należy stosować ściśle ustalone schematy. Dla druków oddzielnych (tak zwartych, jak i seryjnych): tytuł i wydawca (w wydawnictwach źródłowych), względnie autor i tytuł (w opracowaniach), dalej miejsce i rok wydania, tom i stronice; nazwę serii wydawniczej podaje się w nawiasie okrągłym przed miejscem wydania. Dla mniejszych publikacji źródłowych i rozpraw zamieszczonych w pracy zbiorowej lub czasopiśmie: tytuł i wydawca, czy też autor i tytuł, po czym w nawiasie okrągłym tytuł pracy zbiorowej, jej miejsce i rok wydania, tom i stronice, względnie tytuł czasopisma, jego tom (ewentualnie z zaznaczeniem numeru), rok, za który czasopismo wyszło i stronice. Skrócenia t. i s. na oznaczenie tomu i stronicy należy zasadniczo opuszczać, zachowując je w wypadkach, kiedy ich brak mógłby spowodować niejasność opisu (np. brak t. przy podziale cytowanego wydawnictwa na serie, tomy i części, brak s. przy paginacji rzymskiej).

Dane bibliograficzne druku podaje się dokładniej tylko przy jego pierwszym przytoczeniu. W następnych cytowaniach stosuje się już duże uproszczenia, poprzestając na nazwisku autora, skróconym tytule i stronicy. Jeżeli chodzi o oznaczenie tego samego miejsca w poprzednio cytowanym dziele, wystarczą po nazwisku autora litery l.c. (loco citato) bez podawania stronicy. Zamiast powtarzania tytułu pracy można przy dalszych przytaczaniach dawać o.c. (opere citato), ale jedynie wtedy, jeśli w wydawnictwie cytowano poprzednio jedną tylko pracę tego autora. Tamże zamiast tytułu i wydawcy, czy też autora i tytułu, oraz Tenże zamiast autora nawiązują do pozycji bezpośrednio poprzedzającej. Cytowanie, zwłaszcza literatury, można poprzedzać słówkiem por. (porównaj), zob. (zobacz), ob. (obacz). Wszystkie cytowane wydawnictwa i opracowania należy zestawić po przedmowie w ogólnym wykazie bibliograficznym wraz ze spisem zastosowanych skróceń (por. art. 8397).

Przy cytowaniu rękopisów określa się naprzód źródło, po czym w nawiasie okrągłym wskazuje się miejsce przechowania (archiwum, bibliotekę), w razie potrzeby zespół lub kolekcję, dalej sygnaturę rękopisu oraz stronicę, względnie kartę. Można też opuścić określenie źródła i podać tylko zespół, sygnaturę i stronicę, a w nawiasie okrągłym miejsce przechowania.

Jako przykłady różnych form redakcji wydawnictw źródłowych podajemy:

 1. Źródła gospodarcze: Polskie ustawy wiejskie XV-XVIII w., wyd. St. Kutrzeba i A. Mańkowski (Arch. Komisji Prawn. PAU XI).

 2. Akta prawne: Corpus iuris Polonici, section I, pars IV, fasc. I, wyd. O. Balzer.

 3. Diariusze i akta sejmikowe: Diariusze i akta sejmikowe r. 1591-1592, wyd. E. Barwiński (Script. Rer. Pol. XXI); Akta sejmikowe województwa krakowskiego, I 1572-1620, wyd. St. Kutrzeba.

 4. Korespondencja: Listy emigracyjne Joach. Lelewela, wyd. H. Więckowska, I-II.

 5. Źródła z zakresu dziejów myśli społeczno-politycznej: Kuźnica Kołłątajowska, wybór źródeł, oprac. B. Leśnodorski (Bibl. Narodowa ser. I nr 130).

 6. Historiografia: Kronika z czasów króla Stefana Batorego 1575-1582, wyd. H. Barycz (Arch. Komisji Hist. PAU ser. 2 t. III).

 7. Pamiętnik: Ogier Karol, Dziennik podróży do Polski 1635-1636, wyd. Wł. Czapliński (Bibl. Gdańska); Jeż Teodor Tomasz, Od kolebki przez życie, wspomnienia, wyd. A. Lewak, I-III.

 8. Regesty i ekscerpty: Matricularum regni Poloniae summaria, wyd. T. Wierzbowski, pars V, vol. 1.

Przykłady cytowania druków:

Strona graficzna powyższych przykładów znajduje zastosowanie w przypisach do przedmowy i wstępu, składanych antykwą. W objaśnieniach i przypisach tekstowych czy rzeczowych przy cytowaniu druków i rękopisów obowiązuje jednolity skład kursywą.

Przykłady cytowania rękopisów:

57

Językiem, jakim posługuje się wydawca przy redakcji wydawnictwa, jest z reguły język polski. Wyjątkowo mogą być opracowane w innych językach wydawnictwa szczególnie interesujące naukę zagraniczną.

Przykładem wydawnictwa redagowanego w obcym języku mogą być Monumenta Poloniae Vaticana.

Rozdział V: Nagłówki

58

W zbiorach akt i korespondencji każda jednostka wydawnicza otrzymuje nagłówek, który składa się z bieżącego numeru, tytułu, daty i miejsca wystawienia aktu oraz w razie potrzeby krótkiego regestu.

W wydawnictwach zapisek sądowych i źródeł pokrewnych można poprzestać na samym numerze bieżącym.

Np. Korespondencja ks. Józefa Poniatowskiego z Francją, wyd. A.M. Skałkowski, I-V. Co się tyczy postępowania z zapiskami sądowymi lub źródłami pokrewnymi ob. Materiały do dziejów robocizny w Polsce w XVI w., wyd. St. Kutrzeba; Matricularium regni Poloniae summaria, wyd. T. Wierzbowski; Cracovia artificum 1501-1550, zebrał J. Ptaśnik, do druku przygotował M. Friedberg; Akty powstania Kościuszki, wyd. Sz. Askenazy i Wł. Dzwonkowski, I-II.

59

Każda jednostka otrzymuje w zasadzie osobny numer, jaki jej przypada w porządku chronologicznym zbioru. Numer ten w cyfrze arabskiej drukowany tłustym drukiem umieszcza się po lewej stronie przed oryginalnym lub dorobionym tytułem aktu, w korespondencji przed nazwiskiem wystawcy i odbiorcy, względnie tylko odbiorcy, natomiast w wydawnictwach zapisek typu sądowego, gospodarczego, kościelnego itp. podaje się kolejny numer na początku tekstu. Falsyfikaty, o ile się je drukuje, znajdą miejsce na końcu wydawnictwa również w porządku chronologicznym pod datą, którą podają. Otrzymają one bezpośrednio pod tytułem odpowiednią adnotację (falsyfikat).

Ob. przykłady do art. 58. Przykładu na należyte wydanie falsyfikatu brak w nowszych polskich wydawnictwach źródłowych.

60

Dokumenty nie datowane, o ile chronologicznie nie dadzą się określić należy umieszczać pod ostatnim rokiem życia lub urzędy wystawcy. Dokumenty chronologicznie określone w obrębie terminu a quoad quem umieszcza się pod terminem ad quem, mające zaś tylko datę roczną po wszystkich dokumentach danego roku.

Dokumenty chronologicznie określone w obrębie terminu a quoad quem - pod terminem ad quem ob. Jan Zamoyski do króla Stefana [III-IX 1585], Archiwum J. Zamoyskiego, wyd. K. Lepszy, IV 451. Dokumenty mające tylko datę roczną - po wszystkich dokumentach danego roku, np. Stanisław Rozrażewski do Hieronima Rozrażewskiego, Kraków [1594-1595], Korespondencja Hier. Rozrażewskiego, wyd. P. Czaplewski, II 498.

61

Obok numeru umieszcza się tytuł aktu, w korespondencji zaś nazwisko wystawcy i odbiorcy. Wydawca może ułożyć tytuł samodzielnie w razie potrzeby przytaczając, choćby i w skrócie, tytuł wzięty z przekazu; w tym wypadku całkowity tytuł podaje się w objaśnieniach. Do nazwiska wystawcy i odbiorcy można dodać w razie potrzeby ich imiona, podane w całości lub tylko pierwszą literą, oraz tytuł, o ile możności skrócony.

Listy emigracyjne J. Lelewela, wyd. H. Więckowska, I-II, Tytułu układa samodzielnie albo je przytacza w skrócie, a całkowity tytuł podaje w objaśnieniach J. Czubek, wydawca Pism politycznych z czasów rokoszu Zebrzydowskiego III.

62

Poniżej tytułu po prawej stronie umieszcza się miejsce i datę wystawienia aktu. Nazwa miejsca otrzymuje właściwe brzmienie używane w języku wydawnictwa, miejsce obce spolonizowaną formę, o ile taka istnieje, jest ogólnie przyjęta i używana. W przypisach tekstowych podaje się nazwę miejsca w brzmieniu przekazu. Dotyczy to jednak tylko mało znanych miejscowości, natomiast przekręconych nazw większych miast nie uwzględnia się.

Jeżeli nazwa zaginęła lub nie da się pewnie zlokalizować, pozostawia się ją w nagłówku w formie przekazu (antykwą).

Jeżeli miejsce nie jest w przekazie podane, kładzie się litery b.m., gdy jednak można się go z całą pewnością domyślić, umieszczamy przypuszczalną nazwę w nawiasie prostokątnym (kursywą).

Ob. Korespondencja Lubeckiego, wyd. St. Smolka, I-III.

Nazwy miejsca podaje się w wydawnictwie zredagowanym w języku polskim nie w formie Paris, Praha, Maskwa, Tartu, lecz Paryż, Praga, Moskwa, Dorpat. Podanie w przypisach tekstowych nazwy miejsca w brzmieniu przekazu dotyczy np. miejscowości Stary Targ - Altmark, Kokenhausen - Koknese itp. W nawiasie prostokątnym postawimy np. nazwę Warszawy wówczas, gdy z treści aktu wynika, że autorem jego jest magistrat miasta Warszawy, który zwraca się z petycją do marszałka Sejmu Czteroletniego.

63

Zaraz po miejscu idzie data pisma, rozwiązana według dzisiejszej rachuby czasu i podająca dzień, miesiąc i rok bez kropek między cyframi (miesiąc cyfrą rzymską). W braku któregokolwiek z tych elementów chronologicznych należy podać tylko pozostałe. W razie zupełnego braku daty należy ją albo ustalić ściśle, albo w przybliżeniu ze znakiem zapytania, albo w granicach terminów a quoad quem i umieścić w nawiasie prostokątnym. Daty notorycznie błędne należy podać w formie poprawnej w nawiasie prostokątnym, a w razie wątpliwości co do ich rozwiązania zaopatrzyć znakiem zapytania.

Podamy więc datę 22 II 1846, a w braku któregoś z tych elementów albo II 1846, albo 1846, albo [1846 ?], albo [22II 1846 ?], albo [22-24] II 1846. Por. Alberti Bolognetti epistolae et acta, wyd. E. Kuntze, III zesz. I, nr 126.

64

Braki w datowaniu albo błędne datowanie należy zaznaczyć w objaśnieniach i podać podstawę, która posłużyła do uzupełnienia lub bliższego określenia daty, względnie do zastąpienia błędnej poprawną.

Polskie ustawy i artykuły wojskowe, wyd. St. Kutrzeba, nr 42.

65

Jeśli w przekazie zachodzi podwójne datowanie, obie daty przedziela się skośna kreską (np. daty według kalendarza gregoriańskiego i juliańskiego).

Np. 14/26 IV 1815.

66

Regesty należy podawać pod tytułami akt i listów tudzież krótszych relacyj, o ile same tytuły niedostatecznie streszczają zawartość źródła. Regest powinien być zwięzły i jasny i powinien zawierać streszczenie uwzględniające najistotniejsze dane. Regest może być zredagowany w zdaniach lub składać się tylko z haseł, dopuszczalna jest także mieszana redakcja regestu. Przy tekstach w języku obcym pożądane są regesty obszerniejsze.

Polskie nazwy osobowe (o ile możności bez tytułu) i miejscowe otrzymują w regestach polską formę zmodernizowaną. Przy trudności identyfikacji nazwiska lub nazwy miejscowości podaje się je w brzmieniu tekstu (antykwą).

Archiwum J. Zamoyskiego, wyd. K. Lepszy, IV 372. Mieszane regesty: Korespondencja Hier. Rozrażewskiego, wyd. P. Czaplewski, I nr 185. Wobec przepisu o modernizowaniu polskich nazw osobowych i miejscowych nie piszemy Fierlej Mikołaj, Safraniec Stanisław, Lewartów, ale Firlej Mikołaj, Szafraniec Stanisław, Lubartów. Natomiast zostawiamy nazwisko Zieleński, jeśli nie mamy pewności, czy idzie o Żeleńskiego, czy Zielińskiego.

67

Każda stronica otrzymuje swoją numerację bieżącą u góry po zewnętrznej stronie tekstu.

W wydawnictwach wychodzących zeszytami, o ile one stanowią bibliograficznie odrębne całości, umieszcza się po wewnętrznej stronie tekstu paginację danego zeszytu, a po zewnętrznej tomu.

Berlińskie relacje bar. Goessa w sprawach polskich 1674 r., wyd. J. Woliński.

68

Jeśli wydawca zaopatruje stronicę w żywą paginę, to forma jej może być różnorodna zależnie od rodzajów wydawanego materiału, zawsze jednak winna zawierać elementy ułatwiające szybkie zorientowanie się w treści danej stronicy.

W wydawnictwach akt i korespondencji żywa pagina musi uwzględniać ich numery.

W wydawnictwach źródeł narracyjnych należy podać rozdział (o ile źródło jest podzielone na rozdziały), względnie rok, a nawet bliższą datę, lub pewne momenty wydobyte z tekstu danych stronic, ułatwiające orientację w wydawnictwie.

Polskie ustawy wiejskie XV-XVIII w., wyd. St. Kutrzeba i A. Mańkowski; Regestra thelonei aquatici Wladislaviensis saeculi XVI, wyd. St. Kutrzeba i Fr. Duda; Listy emigracyjne J. Lelewela, wyd. H. Więckowska, I-II.

69

W obszernych źródłach narracyjnych, podzielonych na długie rozdziały, księgi lub lata, należy tekst dzielić na mniejsze części tworząc tytuły dla tych części. Tytuły te mogą być umieszczone w odpowiednich wcięciach w tekście i winny być drukowane kursywą, jeżeli pochodzą od wydawcy. Muszą one być bardzo zwięzłe i podawać tylko rzeczy najistotniejsze, najlepiej w formie haseł.

Wszystkie te tytuły ze stronicami winny wejść do spisu treści wydawnictwa.

Zastosował się do tego wymogu H. Barycz, wydawca pamiętnika Fryderyka Hechla, Kraków i ziemia krakowska w okresie Wiosny Ludów.

70

Pożądane jest także zaopatrzenie dłuższych tekstów narracyjnych w daty roczne, miesięczne i dzienne (w przypisach rzeczowych lub w tekście w nawiasach prostokątnych kursywą).

Daty dzienne w nawiasach prostokątnych w tekście dał E. Kuntze w wydaniu Świętosława Orzelskiego Bezkrólewia ksią ośmioro.

Rozdział VI Objaśnienia dotyczące przekazów i literatury

A. Uwaga ogólna

71

Tekst każdego źródła winien być poprzedzony objaśnieniami wydawcy tyczącymi się przekazu, na podstawie którego drukuje się źródło, tudzież literatury wydawniczej poprzedzającej nowe wydawnictwo. W wydawnictwach źródeł narracyjnych i innych pokrewnych objaśnienia te będą zamieszczane w przedmowie i na początku wydawnictwa. W zbiorach akt i listów ogólne uwagi o zawartości zbadanych archiwów i bibliotek oraz znajdujących się w nich rękopisach, z których zaczerpnięto większość materiału, należy podać w przedmowie do wydawnictwa, objaśnienia zaś tyczące się poszczególnych akt czy listów kładzie się po nagłówku a bezpośrednio przed tekstem. W uwagach tych pożądana jest jak największa zwięzłość i przejrzystość, który to cel można osiągnąć przez schematyczny podział treści.

Typowy przykład na objaśnienia wydawcy w źródle narracyjnym ob. przedmowa E. Kuntzego do Świętosława Orzelskiego Bezkrólewia ksiąg ośmioro. Co się tyczy zbiorów akt i listów ob. Akta sejmikowe województwa krak., wyd. St. Kutrzeba, I. Natomiast nie jest wskazane stosowanie objaśnień do poszczególnych akt i listów w przypisie do tytułu danej pozycji wydawniczej, jak to stosował np. A.M. Skałkowski, Archiwum Wybickiego, I.

B. Przekazy źródłowe

72

W wydawnictwach akt i korespondencji ogłaszanych z oryginałów, minut lub kopij należy podać przede wszystkim miejsce przechowania oraz dokładną sygnaturę podstawy wydania.

Przy określeniu zbiorów rękopiśmiennych (archiwów, bibliotek, muzeów) można używać siglów, a rozwiązanie ich należy podać po przedmowie.

Archiwum J. Zamoyskiego, wyd. K. Lepszy, IV.

Przykład siglów (aczkolwiek nieprawidłowo użytych w przypisie) ob. Korespondencja ks. Józefa Poniatowskiego z Francją, wyd. A.M. Skałkowski. Sigle prawidłowe: Księga Batoriańska, zbiór dokumentów, oprac. R. Mienicki.

73

Dokładny opis każdego dokumentu nie jest wymagany. Wydawca powinien jednak zaznaczyć, czy ma do czynienia z oryginałem, ewentualnie podkreślić stopień zniszczenia aktu.

W całkiem wyjątkowych wypadkach może zajść potrzeba opisu zewnętrznego oryginału, a jeszcze rzadziej minuty czy nawet kopii. Opis taki należy sporządzić według wskazówek podanych w Instrukcji wydawniczej dla średniowiecznych źródeł historycznych (s. 17, II a 2).

Opis zewnętrzny podstawy wydawniczej według wskazówek Instrukcji wydawniczej dla średniowiecznych źródeł historycznych podali np. St. Kutrzeba i Wł. SemkowiczAktach unii Polski z Litwą, nr 148, s. 331-9 (akt unii lubelskiej z 1 VII 1569).

74

Jeśli kopij, na których wydawca oparł wydanie tekstu, jest więcej, należy je zestawić i omówić. Kopie te należy ponumerować w porządku ich wartości lub chronologicznym.

75

Jeżeli kopia znajduje się w tomie (poszyt, kodeks), należy wskazać stronice lub karty, które zajmuje. Wydawca objaśnia czas pochodzenia kopii, stosunek jej do oryginału i do innych kopij, przy czym przytacza w razie potrzeby wszystkie zapiski w kopii rzucające światło na ten stosunek. Wydawca daje nadto wyjaśnienia o wartości każdej kopii osobno, w razie zaś różnicy w dacie kopii zaznacza tę okoliczność.

(73, 74, 75)

Archiwum J. Zamoyskiego, wyd. K. Lepszy, IV.

76

Jeżeli tekst jest zawarty w kopii (księgo oryginalna, kopiarz), która została omówiona w przedmowie do wydawnictwa, nie potrzeba przy objaśnieniach wydawcy do każdej pozycji wydawniczej powtarzać osobno tych szczegółów.

Tak postąpiła W. BobkowskaKorespondencji Metternicha w sprawie Uniwersytetu Krak., wydawnictwie opartym zresztą na materiale częściowo autobiograficznym.

77

O ile przy wydaniu z oryginału lub minuty została zużytkowana także kopia i są z niej przytoczone odmianki tekstowe, należy ją oznaczyć odpowiednim siglem lub numerem.

78

Obok kopij, na których wydawca oparł wydanie tekstu, należy wymienić jeszcze dalsze nie użyte przy wydaniu z podaniem miejsca przechowania oraz sygnatury. Jeżeli jednak nie mają one znaczenia, wystarczy zaznaczyć, że istnieje ich więcej.

(77, 78)

Ob. przypis do art. 73-75.

79

Jeśli tekst źródła nie jest znany ani z oryginału, ani z kopii, ani z druku, należy poprzestać na dochowanych wzmiankach o istnieniu jego niegdyś w dawnych katalogach i inwentarzach, bądź w późniejszych przekazach źródłowych. Wzmianki te należy przytoczyć dosłownie jako odrębną pozycję.

Akta unii Polski z Litwą, wyd. St. Kutrzeba i Wł. Semkowicz, nry 123-128.

C. Literatura wydawnicza źródła

80

Literatura wydawnicza każdego źródła winna wyczerpywać, ile możności, wszystkie poprzednie wydawnictwa, zarówno te, które podały pełny tekst, jak i te, które wydrukowały go z rękopisu w ekscerpcie w najistotniejszej części, w formie regestu lub w przekładzie.

Można jednak pominąć zupełnie wydania poszczególnych akt, listów czy części tekstów narracyjnych przedrukowanych w czasopismach lub wydawnictwach popularnonaukowych.

Polskie ustawy i artykuły wojskowe, wyd. St. Kutrzeba, nr 30.

81

Inne dzieła (nie wydawnictwa) wzmiankujące tylko o danym źródle należy przytaczać jedynie wtedy, jeśli wzmianka ta posłużyć może do historii tego źródła lub zawiera uwagi krytyczne o jego charakterze i wartości.

82

Przy źródłach drukowanych w wydawnictwach zagranicznych należy podać tylko wydawnictwa najlepsze, zawsze jednak uwzględniając także w których i poprzednie wydania są wymienione.

Ob. Traktat tzw. dodatkowy dotyczący Krakowa, zawarty przez Austrię, Prusy i Rosję, Pomniki prawa Rzeczypospolitej Krakowskiej, wyd. W. Tokarz, nr 1.

83

Po przedmowie do wydawnictwa mają być zestawione w alfabetycznym wykazie skróceń dokładne tytuły powołanych wydawnictw z podaniem wydawcy, miejsca i roku wydania oraz tomów. W wykazie tym należy przyjąć za podstawę tytuły wydawnictw, nie zaś wydawców, których nazwiska można uwzględnić w wykazie na swoim miejscu z odesłaniem do tytułu wydawnictwa. W tym samym wykazie zestawia się cytowane w wydawnictwach opracowania.

Ob. Elenchus editionum operumque w Alberti Bolognetti epistolae et acta, wyd. E. Kuntze, II s. XXV-XXX.

84

Przy każdym źródle z osobna wymienić należy wszystkie wydawnictwa dawniejsze, ponumerowane w następujących grupach:

 1. wydania zupełne, częściowe i tłumaczenia,

 2. regesty,

 3. podobizny.

W obrębie każdej z tych grup należy zachować porządek chronologiczny z zaznaczeniem najlepszej edycji.

Ob. Archiwum J. Zamoyskiego, wyd. K. Lepszy, IV 313. Akta unii Polski z Litwą, wyd. St. Kutrzeba i Wł. Semkowicz, nr 148, s. 339.

85

Tytuły wydawnictw podaje się w skróceniu wedle wspomnianego w art. 83 wykazu.

86

Jeśli dane źródło ma inną datę w dawniejszym wydawnictwie niż w publikowanym obecnie, lub wykazuje w innych szczegółach ważne różnice należy tę okoliczność zaznaczyć.

D. Uwagi wydawcy

87

Wydawca może podać swoje uwagi krytyczne o autentyczności źródła, jego genezie lub chronologii, oparte bądź to na własnych spostrzeżeniach, bądź na wynikach prac poprzedników, wskazując przy tym literaturę, która zawiera krytyczną ocenę źródła. Uwagi te powinny ograniczyć się wyłącznie do kwestii krytyki formalnej.

Ob. objaśnienia H. Barycza do Kroniki z czasów króla Stefana Batorego.

Rozdział VII: Przypisy rzeczowe

88

Przypisy rzeczowe umieszcza się pod przypisami tekstowymi albo na końcu pozycji wydawniczej. Przypisy rzeczowe drukuje się petitem kursywą i numeruje się cyframi arabskimi.

W wydawnictwach narracyjnych każda strona tekstu otrzymuje osobną numerację przypisów rzeczowych.

89

Przypisy rzeczowe zawierają:

 1. Odsyłacze do wymienionych w danym tekście źródeł faktów czy osób.

 2. Objaśnienia co do osób nie dość wyraźnie w tekście określonych.

 3. Objaśnienia nazw topograficznych. Nazwy miejscowe dające się utożsamić niewątpliwie z nazwami dzisiejszymi przytacza się w brzmieniu obecnym. Położenia mało znanych miejscowości określa się podaniem kraju i jego części, wskazując w razie potrzeby położenie w stosunku do najbliższej większej miejscowości, rzeki, wybrzeża morskiego, gór itp. Objaśnienia te mogą być przeniesione do skorowidza.

 4. Rozwiązanie i ewentualne objaśnienie dat, miar, monet itp.

 5. Objaśnienia wspomnianych w tekście zdarzeń historycznych i niezbędne sprostowania.

 6. Objaśnienia treści w miejscach tekstu trudnych do zrozumienia lub zawierających sprzeczności.

 7. Materiały uzupełniające w regestach lub ekscerptach (por. art. 6).

Udzielone w przypisach informacje należy w razie potrzeby popierać powołaniem się na podstawę, czyniąc to w obrębie tychże przypisów.

(88, 89)

Ob. np. Archiwum J. Zamoyskiego, wyd. K. Lepszy, IV; Akta sejmikowe województwa krak., wyd. St. Kutrzeba, I; Kronika z czasów króla Stefana Batorego, wyd. H. Barycz.

Rozdział VIII: Przedmowa, wstęp i skorowidze

90

Każde wydawnictwo poprzedzać winna ogólna przedmowa należycie je objaśniająca, przy końcu zaś musi ono posiadać odpowiednie skorowidze.

A. Przedmowa

91

W przedmowie należy określić i uzasadnić przede wszystkim przedmiot, cel, zakres chronologiczny, terytorialny i rzeczowy oraz układ wydawnictwa.

(90, 91)

Archiwum J. Zamoyskiego, wyd. J. Siemieński, III; Instrukcje i depesze rezydentów francuskich w Warszawie, wyd. M. Handelsman, I-II.

92

Jeżeli wydawnictwo zawiera teksty w całości lub części dawniej ogłoszone lub wydane w przekładzie, należy podać dokładne wiadomości o poprzednich wydaniach, scharakteryzować ich wartość oraz określić stosunek do nich nowego wydawnictwa.

Łukasza Górnickiego Dzieje w Koronie Polskiej, oprac. H. Barycz.

93

Wydawca winien przedstawić swoje poszukiwania i prace przygotowawcze wskazując zbiory, z jakich czerpał materiały.

Korespondencja Jana Śniadeckiego, wyd. L. Kamykowski, I; Andrzeja Komonieckiego Dziejopis żywiecki, wyd. St. Szczotka, I.

94

Rękopisy stanowiące podstawę wydawnictwa należy opisać mniej lub więcej szczegółowo zależnie od ważności rękopisu, jego wieku lub innych okoliczności zasługujących na uwzględnienie. W zakresie źródeł aktowych należy przeprowadzić ich rozpoznanie archiwalne, a zwłaszcza ustalić przynależność do zespołu; w zakresie rękopisów bibliotecznych, w miarę możności, ustalić ich dzieje biblioteczne.

Źródła aktowe: Regestra thelonei aquatici Wladislaviensis saeculi XVI, wyd St. Kutrzeba i Fr. Duda.

Rękopisy biblioteczne: Kronika z czasów Stefana Batorego, wyd. H. Barycz.

95

W wydawnictwach opartych na jednolitym materiale kancelaryjnym, zwłaszcza akt i korespondencji dyplomatycznej, należy o ile możności podać dane dotyczące kancelarii, z której te akta pochodzą, względnie osób, które je przygotowywały, sporządzały lub zbierały.

Jeśli chodzi o wydawnictwa oparte na jednolitym materiale kancelaryjnym Lauda sejmikowe halickie, wyd. W. Hejnosz.

Korespondencja dyplomatyczna: Instrukcje i depesze rezydentów francuskich w Warszawie, wyd. M. Handelsman, I.

96

W przedmowie należy też przedstawić zasady, według których wydawnictwo zostało opracowane, zwłaszcza jeżeli one częściowo odbiegają od niniejszej instrukcji.

97

Po przedmowie należy umieścić:

 1. W wydawnictwach akt i korespondencji wykaz ogłoszonych tekstów z tytułami i datami w porządku chronologicznym.

 2. Spis wydawnictw i opracowań cytowanych w publikacji z objaśnieniem skróconych tytułów (por. art. 83).

 3. Objaśnienie skróceń używanych w wydawnictwie (por. art. 41).

Ponieważ przedmowę drukuje się najpóźniej, otrzymuje ona odrębną rzymską paginację.

Np. Listy emigracyjne J. Lelewela, wyd. H. Więckowska, I.

B. Wstęp rzeczowy

98

W niektórych wydawnictwach pożądane są wstępy rzeczowe, które wprowadzają korzystającego z nich w zagadnienia metodologiczne związane z charakterem danych źródeł, studium wydanych źródeł, ułatwiają przegląd całego zbioru, objaśniają i uzupełniają szczegółowo wypadki historyczne, wspomniane w wydawnictwie.

Wstęp taki może poprzedzać całe wydawnictwo, a jeżeli składa się ono z kilku tomów, to może poprzedzać każdy tom z osobna.

W wydawnictwach, w których akta lub korespondencja są zebrane w grupy ściśle związane treściowo, a dopiero w ramach tych grup ułożone w porządku chronologicznym, można dawać wstępy przed tymi grupami, choćby one nie wypełniały całego tomu.

Wstępy rzeczowe mają paginację arabską wspólną z całym wydawnictwem i ze skorowidzami.

Ob. wstęp rzeczowy St. SmolkiKorespondencji Lubeckiego, I. Ob. też wstęp rzeczowy Wł. DzwonkowskiegoAktach powstania Kościuszki, I s. XI-LXXIV. Wstęp ten poprzedza całe wydawnictwo i nie jest oddzielony od przedmowy, o której mów niniejsza instrukcja w art. 90 - 97, lecz od s. LXXIV-LXXVII pod tym samym tytułem w dalszym ciągu zawarte są elementy odnoszące się przedmiotowo do przedmowy w sensie niniejszej instrukcji.

Instrukcja niniejsza zachęca do oddzielenia przedmowy od wstępu rzeczowego. Zgodnie z instrukcją postąpiła H. WięckowskaListach emigracyjnych J. Lelewela, dając przedmowę do wydawnictwa w tomie I i wstępy rzeczowe w poszczególnych tomach.

C. Skorowidze

99

Należy sporządzić do tekstu źródła tudzież do przedmowy i wstępu alfabetyczny skorowidz nazwisk osobowych, jako też nazw miejscowych. Można również objąć skorowidzem objaśnienia i przypisy.

W wydawnictwach wielotomowych każdy tom powinien mieć własny skorowidz; do kilku tomów stanowiących zamkniętą całość można dać w ostatnim tomie skorowidz wspólny, o ile tomy wychodzą wszystkie naraz.

Skorowidze po każdym tomie: Listy emigracyjne J. Lelewela, wyd. H. Więckowska, I-II. Skorowidze po całym wydawnictwie: Instrukcje i depesze rezydentów francuskich w Warszawie, wyd. M. Handelsman, I-II.

100

Nazwiska i nazwy miejscowości należy umieszczać w formie najbardziej obecnie utartej i rozpowszechnionej. Przy każdym jednak nazwisku i nazwie miejscowej należy podać także formy występujące w wydawnictwie w brzmieniu tekstu, o ile ono różni się znacznie od dzisiejszego; te formy znajdą właściwe miejsce w skorowidzu wedle porządku alfabetycznego z odsyłaczami do swej formy zasadniczej.

Jeżeli jest więcej osób tego samego nazwiska i imienia, należy je zestawić w porządku alfabetycznym urzędów, w braku tychże w porządku chronologicznym. Jeżeli pewna osoba występuje tylko pod imieniem i nazwą miejscowości (np. Jan ze Sprowy), należy umieścić ją pod nazwą miejscowości z odsyłaczem przy imieniu.

101

Przy osobach należy podać wymienione w źródle urzędy, funkcje lub stanowiska oraz w miarę potrzeby stosunki pokrewieństwa.

102

Osób i miejscowości stale powtarzających się w wydawnictwie nie podaje się w skorowidzu, co należy zaznaczyć w uwadze umieszczonej na początku skorowidza, albo też przy nazwisku czy nazwie miejscowości przez podanie: passim. Jeżeli pewna osoba lub miejscowość jest wymieniona często w pewnej części wydawnictwa, to wystarczy podać pierwszą i ostatnią stronicę tej części, łącząc je wielokropkiem.

103

W niektórych wydawnictwach można umieszczać pod nazwami miejscowymi związane z nimi urzędy i godności w porządku alfabetycznym.

104

Po skorowidzu imiennym pożądany jest skorowidz rzeczowy, a jest on konieczny w wydawnictwach zabytków prawnych, społeczno-gospodarczych i z zakresu kultury materialnej. Jeżeli jednak haseł rzeczowych nie ma zbyt dużo i jeżeli zebranie ich w osobnym skorowidzu rzeczowym nie jest z jakichkolwiek względów konieczne, można je umieścić w skorowidzu osób i miejscowości.

Przy odsyłaniu do tekstu należy przytoczyć stronice, o ile zaś na jednej stronicy jest więcej akt, to i numer danego aktu.

Skorowidz rzeczowy w wydawnictwach zabytków prawnych: Akta sejmikowe województwa krak., wyd. St. Kutrzeba, I 470-505 (Indeks terminów i rzeczy ułożyła M. Wojciechowska). Skorowidz typu pośredniego, tzn. ważniejsze hasła rzeczowe włączone do skorowidza osób i miejscowości: Conclusiones Univ. Crac., wyd. H. Barycz, 455-492 (Index personarum, locorum et rerum).

D. Omyłki druku

105

Przy końcu wydawnictwa należy podać wykaz omyłek druku oraz sprostowania ważniejszych błędów.

Akta sejmikowe województwa krak., wyd. St. Kutrzeba, I 506.

E. Dodatki

106

Przed skorowidzem umieszcza się uzupełnienia, które wpłynęły w ciągu druku i nie mogły już być umieszczone w odpowiednim miejscu w tekście.

Tamże 427-437 (Poprawki i uzupełnienia).

Uzupełnień tu wymienionych nie należy mieszać z uzupełnieniami o których mowa w art. 6.

Załącznik A: Odtworzenie polskiego tekstu źródłowego w druku

1. Zasada podstawowa

Dla ułatwienia badaczom czytania i zrozumienia źródła należy pisownię tekstu zmodernizować, zachowując jednak o ile możności wszystkie jego właściwości językowe.

Tak więc np. wyrazy zanotowane w postaci: phara, kthory, xiądz, ćiura, śierota, źiarno, miecż - należy oddawać: fara, ksiądz, który, ciura, sierota, ziarno, miecz.

Podobnie postępować należy z wyrazami zapożyczonymi z języka łacińskiego, które zachowały częściowo łacińską pisownię, stąd np. executia, propositiey, coequatią oddajemy: egzekucyja, propozycyjej, koekwacyją itd.

2. á, é, ó

Samogłoski pochylone á, é należy oddawać poprzez a, e. Znak ó stosuje się jak dzisiaj.

3. c, k, s, z, t, c

Literę c, gdy użyta była z łacińska w znaczeniu dźwiękowym k, należy transkrybować przez k; podobnie postępować należy z literami s lub t użytymi zamiast z lub c, np. executia należy oddawać przez egzekucyja, propositią prze propozycyją.

4. u, v, w

Litery u, v, w których używano alternatywnie jeszcze w w. XVIII, transkrybować należy odpowiednio do ich wartości fonetycznej prze u, jeśli wyrażają dźwięk samogłoskowy, zaś przez w - jeśli spółgłoskowy.

5. Przyimek z

Przyimek z, pisany często w źródłach przez s łącznie z następującym wyrazem lub oddzielnie, oddać należy przez z, np. spanem lub s panem transkrybować należy: z panem.

6. Przedrostki z-, bez-, roz-

Początkowe cząstki wyrazów (przedrostki) z-, bez-, roz- oddać należy niezależnie od ich pisowni w źródłach na sposób dzisiejszy, a więc np. zkąd oddać należy przez skąd, bespieczeństwo przez bezpieczeństwo, roskuć przez rozkuć.

7. szrz, srz, zrz

Wyrazy pisane: szrzoda lub srzoda, posrzoth, zrzenica lub podobnie należy dla zachowania dawnej wymowy pisać: śrzoda, pośrzód, żrzenica.

8. i, y, y

Każda z przytoczonych liter ma być oddawana przez i, j lub y odpowiednio do zasad pisowni nowoczesnej, np. na umisle, ziemskjmi, y uczynił napiszemy: na umyśle, ziemskimi, i uczynił.

W wypadkach, kiedy litera y oznacza dwie głoski, mianowicie połączenie yj lub ij, oddać należy zgodnie z wymową np. zye przez żyje, powybyanych przez powybijanych.

Uwaga: zapis zye można też odczytać i pisać zje. O tym, która z tych dwu ewentualności wchodzi w grę, poucza kontekst.

Znak y z dwoma kropkami należy pisać i, y, ij, yj zależnie od tego, co ten znak wyraża, tak więc np. dzÿw, wszÿtko, kÿ, mÿe oddać należy przez dziw, wszytko, kij, myje.

9. ji, gi

Połączenia ji, gi zarówno na początku, jak i w środku wyrazu należy oddawać przez i, a więc np. jimieniem mojim lub gimieniem mogim przetranskrybować należy przez imieniem moim, podobnie nadzieji przez nadziei itp.

10. ą, ę, ć, ń, ś, ź, ż

Znaki diakrytyczne w literach wymienionych bywają często, zwłaszcza w rękopisach, pomijane, czyli zamiast nich używa się liter a, e, c, n, s, z. W wypadkach tych zgodnie z praktyką dzisiejszą używać należy znaków właściwych, a więc np. tedy, nic, maz itd. oddawać należy przez tędy, nić, mąż o ile z tekstu wynika, że o te właśnie wyrazy chodzi.

Podobnie zamiast o na miejsca samogłoski ą pisać należy ą, więc w miejsce np. pod tosz altanko napiszemy: pod tąż altanką.

11. Nosówki przed n, m

Znaków ą, ę przed spółgłoskami n, m nie zostawiamy, zamiast nich zgodnie z dzisiejszą praktyką należy pisać a, e, a więc np. formy mąm, chcęmy należy oddać przez mam, chcemy.

W wypadkach, kiedy połączenia ąm, ąn, ęn oznaczają samogłoski nosowe ą, ę należy stosować dzisiejszy sposób pisania, a więc np. formy paniąm, mająnc, dęmby, ręnka oddać przez panią, mając, dęby, ręka.

12. ḿ (m z akcentem), ṕ (p z akcentem), (b z akcentem), ẃ (w z akcentem)

Wymienione litery należy oddawać przez m, p, b, w a więc formy: Radoḿ (m z akcentem), droṕ (p z akcentem), chorągieẃ (w z akcentem) pisać: Radom, drop, chorągiew.

Uwaga

Nie wszystkie litery w tym punkcie będą wszędzie widoczne. Stąd opisy w nawiasach.

13. Spółgłoski dźwięczne i bezdźwięczne

W wypadkach odbiegających od dzisiejszej praktyki należy zostawić dawny stan rzeczy, o ile odzwierciedla właściwości wymowy, należy więc utrzymać np. pisownię prętki (przez t), bo uzasadnia ją forma pręcej. Także należy zostawić nienaruszoną formę wielgi, spotykaną obok wielki, bo obie istniały w języku mówionym.

14. Formy typu propozycyja

Wyrazy łacińskiego pochodzenia typu propozycyja, egzekucyja, Maryja zgodnie z ich dawnym brzmieniem pisać należy w tej właśnie postaci.

W przypadkach zależnych pisać należy zgodnie z tym: propozycyi, Maryi, propozycyją, Maryją itd.

15. Odmiana przymiotników

W braku widocznych zasad panujących w rękopisach lub drukach należy w końcówkach ym (im) lub em, ymi (imi) lub emi stosować formę przeważającą w danym tekście.

16. Imiona, nazwiska, nazwy miejscowości

Pisownię imion, nazwisk i nazw miejscowych modernizuje się. W pisowni źródła należy podać je tylko wówczas, o ile ich odczytanie i zidentyfikowanie nastręcza trudności lub jeżeli zachodzą jakieś szczególne względy.

17. Użycie liter wielkich i małych

W użyciu wielkich liter należy stosować praktykę nowoczesną. W tekstach polskich obowiązują przepisy podane w Pisowni polskiej Polskiej Akademii Umiejętności, Kraków 1936, s. 34-41.

W tekstach łacińskich należy stosować wskazówki podane w Instrukcji wydawniczej dla średniowiecznych źródeł historycznych, s. 5-6.

W tekstach w innych językach należy dostosować się do obowiązujących zwyczajów.

Nazwy miesięcy według rzymskiego kalendarza należy pisać małą literą.

18. Pisanie łączne lub rozdzielne grup wyrazowych

Należy stosować się do zasad nowoczesnych. Przepisy podane w tym względzie w Pisowni polskiej, s. 25-33, odnoszą się do języka polskiego; w innych językach obowiązują dla nich inne przepisy.

19. Uwaga końcowa

W wypadku jakichkolwiek wątpliwości nastręczających się przy modernizacji pisowni źródła wskazane jest zasięgnięcie rady językoznawcy (historyka języka polskiego).